Pierwszy w Gdańsku ogólnodostępny zbiorowy grób do pochówków urnowych

IMAGE00370

Gotowy jest już zbiorowy grób murowany, przeznaczony do pochówków urnowych
mieszkańców Gdańska.

Grobowiec powstał w obrębie Kwatery nr 71 Cmentarza Łostowickiego. Jest w nim miejsce
na około 1 tys. urn (typowych). Koszt budowy wyniósł 48.671,10 zł.

‘Utworzenie takiego zbiorowego grobu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pochówków
w tym grobowcu powinno spowodować wzrost zainteresowania gdańszczan kremacją
zmarłych. W efekcie spaść powinno też zapotrzebowanie na nowe, ziemne miejsca
grzebalne, służące zarówno do pochówków tradycyjnych w trumnie, jak i pochówków
urnowych’ – ocenia dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Mieczysław Kotłowski.

W sytuacji deficytu miejsc grzebalnych w Gdańsku oraz trudności znalezienia nowych
terenów cmentarnych dla Gminy Gdańsk fakt ten wydaje się nie bez znaczenia.

W związku z tym, obowiązywać zaczęły preferencyjne, znacznie niższe niż wcześniej
stawki opłat cmentarnych pobieranych przez gminę za miejsce w zbiorowym grobie
urnowym oraz jego eksploatację. I tak, dla grobów zbiorowych opłaty pobierane przez
gminę to zaledwie 154 zł na 20 lat (dla porównania – wysokość tych opłat dla pochówku
urnowego w małym grobie ziemnym to 864,01, dla pochówku urnowego w grobie
murowanym zwykłym to 2048,13 zł, natomiast dla pochówku urnowego w niszy w
kolumbarium na tym samym cmentarzu to wydatek 2807,65 zł). Ważne! To same opłaty za
miejsce i eksploatację grobu, nie są w to wliczone opłaty za organizację pogrzebu.

Takie same, preferencyjne stawki opłat cmentarnych pobieranych przez gminę,
obowiązują już również dla pochówków do Grobu Dzieci Nienarodzonych, który
funkcjonuje na terenie tego samego Cmentarza od 2009 r. Wcześniej, przy pogrzebach w
tym grobie pobierane były opłaty eksploatacyjne w wysokości 788,96 zł, (tzn. takie, jak
przy pochówkach do grobu ziemnego i do kolumbarium).

pochowki

Przy pochówkach do nowego grobowca stosowane będą następujące zasady:

1. każda z osób zmarłych chowana będzie w osobnej urnie
2. rodziny osób pochowanych w grobie murowanym nie będą mogły prowadzić dochowań
do tego miejsca kolejnych zmarłych członków rodziny, na zasadach wynikających
z Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Kodeksu Cywilnego, dotyczących
posiadanych praw do grobu,
3. istnieje możliwość umieszczania w obrębie części naziemnej grobowca,
w wyznaczonym do tego miejscu, małych tabliczek imiennych osób zmarłych,

Również opłaty wnoszone przy przedłużeniu ważności miejsc w zbiorowym grobie

murowanym stanowić będą połowę wysokości opłat przyjętych przy pochówku.

Skomentuj